Công ty Sa Mạc Xanh là một pháp nhân được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam với nhiệm vụ triển khai thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ Xử lý rác thải rắn bằng phương pháp khí hóa thiếu ô-xy tạo ra khí tổng hợp (syngas) làm nhiên liệu chạy máy phát điện (gọi tắt là công nghệ điện rác – WTE)