HÌNH ẢNH NHÀ MÁY VÀ CÁC SẢN PHẨM

Nguồn điện được tạo ra từ quá trình xử lý chất thải

 

 

Khí tổng hợp (syngas)

 

Biochar cung cấp cho các nông trại

 

Mô hình trồng thực nghiệm biochar

Than tre được sản xuất từ quá trình tận dụng nhiệt xử lý chất thải