TÀI LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Bằng độc quyền sáng chế

 

Chứng nhận khoa học – công nghệ

 

 Tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn phát thải 

Yêu cầu kỹ thuật 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13616:2023 về Lò phản ứng khí hóa xử lý chất thải rắn

 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13616:2023 về Lò phản ứng khí hóa xử lý chất thải rắn – Yêu cầu kỹ thuật được ban hành tại Quyết định số 206/QĐ-BKHCN ngày 24/2/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên của Việt Nam quy định về công nghệ khí hóa chất thải rắn, bao gồm nhiều quy định chặt chẽ hơn so với các quy định hiện hành trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn.

Quyết định số 206/QD-BKHCN ngày 24/2/2023 về công bố TCVN 13616:2023

TCVN 13616:2023 về Lò phản ứng khí hóa xử lý chất thải rắn – Yêu cầu kỹ thuật

So sánh tổng lượng phát thải các chất ô nhiễm của Công nghệ khí hóa (theo TCVN 13616:2023) và Công nghệ đốt (theo QCVN 61)

Đơn vị: g/tấn CTR

Đơn vị: mg/tấn CTR; D/F: ngTEQ/tấn CTR

Chú thích:

– Giá trị tại các thanh màu đỏ của Công nghệ đốt (áp dụng QCVN 61) được tính theo công thức: Tổng lưu lượng khí phát thải (lấy mức trung bình của các nhà máy sử dụng phương pháp đốt là 5000 m3 khí/tấn rác) x Nồng độ các thông số ô nhiễm tương ứng (lấy theo QCVN 61)

– QCVN 61: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 61-MT:2016/BTNMT về Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Bảng tổng hợp so sánh TCVN 13616:2023 và QCVN 61

TCVN 13616:2023 quy định nhiều nội dung chặt chẽ hơn so với QCVN 61, đặc biệt
trong việc quy định ngưỡng tổng lượng phát thải các chất độc hại thay vì chỉ quy định nồng độ phát thải như QCVN 61